Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op vragen die ons regematig worden gesteld.

Lokatie Eksterhof (groepen 1-2)

8.15 - 14.30 uur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.15 - 12.00 uur woensdag

Lokatie Weidevogellaan (groepen 3 t/m 8)

8.30 - 14.45 uur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 - 12.15 uur woensdag

Vakanties schooljaar 2017 - 2018

Prinsjesdag di 18 september 2018
Herfstvakantie ma 22 oktober 2018 t/m vr 26 oktober 2018
Kerstvakantie ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie ma 25 februari 2019 t/m vr 1 maart 2019
Meivakantie vr 19 april 2019 t/m vr 3 mei 2019
Hemelvaart do 30 mei 2019 en vr 31 mei 2019
Pinksteren ma 10 mei 2019
Zomervakantie 2019 ma 22 juli 2019 t/m vr 30 augustus 2019
   

De school plant zelf niet de schoolvakanties in. Zij dient zich te houden aan het rooster dat jaarlijks wordt vastgesteld op gemeentelijk niveau. Het kan daarom voorkomen dat de vakanties per gemeente en regio kunnen verschillen.
De 7 studiemomenten plant de school zelf. Wij houden hiermee rekening met de verdeling van verschillende dagen over het gehele schooljaar. Dus niet altijd op maandag of vrijdag een studiedag, maar een verdeling over alle dagen van de week.

Mag u uwkind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie? U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
- u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
- het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
- het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
- u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden:

Het betreft een reeks van uiteenlopende zaken waarvoor de directie van de school in voorkomend geval verlof kan verlenen.
Een verzoek om verlof voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet, indien mogelijk, vooraf worden ingediend. Als geen verlof is aangevraagd kan de directeur alsnog verlof verlenen indien hem binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden meegedeeld.
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • Een wettelijke verplichting, voor zover deze niet buiten de lesuren kan geschieden
 • Verhuizing (ten hoogste 1 dag)
 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de tweede t/m derde graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende)
 • Ernstige ziekte van ouders/ verzorgers, bloed- en aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met de schoolleiding)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste 4 dagen)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste 2 dagen)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad (ten hoogste 1 dag)
 • Het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders/ verzorgers (1 dag)
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

Verzoeken om verlof wegens gewichtige omstandigheden worden schriftelijk afgehandeld via het daartoe bestemde formulier "verzoek vrijstelling schoolbezoek". Per leerling zal het gevraagde en verleende of geweigerde verlof geregistreerd worden.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Hieronder kunt u het verlofformulier downloaden. U dient dit ingevuld in te leveren bij de administratie van De Paradijsvogel. Dit formulier gebruikt u indien uw zoon/ dochter tijdens schooltijd, met uitsluiting van ziek zijn, afwezig is.

Verlofformulier downloaden

Het is belangrijk dat een ieder zich binnen en buiten de school prettig en veilig voelt.
Daarom hebben we met de leerlingen de volgende schoolregels afgesproken.
Ze gelden voor iedereen (leerlingen, ouders en teamleden) die op school aanwezig is.

Schoolregels:

 • Ik zorg dat ik op tijd ben.
 • Ik loop rustig in de school.
 • Ik ben rustig in de gangen.

Bij deze schoolregels hoort het volgende gedrag:

 • Ik gedraag me veilig
 • Ik ben respectvol
 • Ik gedraag me verantwoordelijk

Schoolmaatschappelijk werk

Misschien maakt u of de school zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? In dat geval kan er contact worden opgenomen met de schoolmaatschappelijk werker van +Support, die aan De Paradijsvogel verbonden is.
De schoolmaatschappelijk werker kan in veel gevallen direct hulp bieden, is goed op de hoogte van de verschillende hulpverlenende instanties in de regio en werkt nauw samen met collega-professionals in de Centra van Jeugd en Gezin. Hij kan u daarom, als dat nodig is, snel met de juiste instantie in contact brengen.

Onze schoolmaatschappelijk werker is:
Sander Kooijman
S.Kooijman@plus-support.nl
Tel: 06 13596075

In onderstaand document kunt u lezen hoe wij op De Paradijsvogel de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs organiseren. We beschrijven hierin onder andere de totstandkoming van het basisschooladvies.

Bekijk Advisering PO- VO Paradijsvogel

Als uw kind 4 jaar is en naar de basisschool gaat, dan dient uw kind zindelijk te zijn.
Als blijkt dat uw kind niet zindelijk is, dan wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek zal met u bekeken worden wat u nodig heeft om uw kind zindelijk te maken.
In de meeste gevallen is hierbij geen ondersteuning vanuit school nodig. In sommige gevallen vragen de ouders hierbij om hulp. Wij verwijzen ouders door naar bijvoorbeeld de schoolarts of het opvoedsteunpunt in de wijk en soms brengen wij ouders in contact met onze schoolmaatschappelijk werker.

Is uw kind nog niet zindelijk maar gaat het wel naar school, dan hanteren wij de volgende afspraken:

Niet zindelijk voor urine:

Tot het kind zindelijk is, mag het kind de ochtenden naar school met een luierbroekje. Aan het einde van de ochtend vragen wij ouders hun kind weer op te halen. Het kind is de middagen dan thuis.

Niet zindelijk voor ontlasting:

Tot het kind zindelijk is, mag het kind de ochtenden naar school met een luierbroekje. Aan het einde van de ochtend vragen wij ouders hun kind weer op te halen. Het kind is de middagen dan thuis.
Als het kind in de ochtend ontlasting heeft, nemen wij contact op met de ouders en kunnen zij hun kind komen verschonen. Van ouders wordt dan wel verwacht dat ze stand-by zijn om te kunnen verschonen. Lukt het ouders niet om zelf te komen verschonen omdat ze bijvoorbeeld aan het werk zijn, dan vragen wij ouders zelf hiervoor iemand te benaderen en hun kind weer een schone broek aan te trekken.

Elke situatie is natuurlijk anders, er wordt altijd met u besproken wat haalbaar is.

Veel Gestelde Vragen