Bestuur Lucasonderwijs

Elke school voor bijzonder onderwijs heeft een schoolbestuur. Met bijzonder onderwijs wordt niet bedoeld speciaal onderwijs, maar de levensbeschouwelijke richting van de school, zoals katholiek, protestant en neutraal onderwijs.

De Paradijsvogel ressorteert onder het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs. Deze stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Nadere informatie over Lucas Onderwijs vindt u op de site www.lucasonderwijs.nl.

Momenteel vallen ruim 50 scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Vanuit Lucas Onderwijs is er ook een aantal standaard-teksten voor de schoolgids. De beleidsmatige uitgangspunten die hierin worden genoemd zijn ook voor onze school van toepassing. Wij verwijzen u hiervoor naar de genoemde site.

Het bestuur is te bereiken via clusterdirecteur, dhr. van der Vijver, onder het volgende adres:

Lucas Onderwijs
Bezoekadres: Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Tel.: 070-3001100
Postadres: Postbus 93231
2509 AE Den Haag