Onderwijs en Zorgstructuur

Goed onderwijs - Goede zorgstructuur - (extra) Ondersteuning - (extra) Uitdaging - SOP

Scholen op de kaart
Op de site 'Scholen op de kaart' kunt u verschillende informatie vinden m.b.t. onze school. Informatie over o.a. ons onderwijs, de opbrengsten, onze zorgstructuur, en ons team. Hieronder geven we een kort overzicht van ons dagelijks handelen. 

Goed onderwijs
Onze kerntaak is goed onderwijs verzorgen. Met een sterk, nieuwsgierig, zorgzaam, dynamisch en inspirerend team van leerkrachten werken wij aan een constante verbetering van onszelf om zo de kinderen het beste te kunnen begeleiden. 
Op onze studiedagen pakken wij thema's aan om onszelf en ons onderwijs te blijven verbeteren. Tevens gebruiken we deze dagen om de opbrengsten te bespreken en van en met elkaar te leren van ons dagelijks handelen.
Wij zijn een reguliere basisschool waarin de leerlingen zijn verdeeld over jaarstofklassen, waarbij de groepen 1 en 2 gemengd zijn samengesteld.
Wij vinden een prettig werkklimaat van zeer groot belang voor onszelf maar uiteraard ook voor onze leerlingen. Voor een prettig pedagogisch klimaat hebben wij voor de werkwijze van KiVa gekozen. Wij zijn sinds enige tijd dan ook KiVa-school; in ons lesprogramma neemt de sociaal emotionele ontwikkeling dan ook een belangrijke plek in. Op deze manier zorgen we niet alleen voor werkplezier, maar durven we alles wat soms moeilijk is of moeite kost, in de groep bespreekbaar te maken. 

Zorgstructuur
Voor de zorg van onze kinderen en de begeleiding van onze leerkrachten werken wij met een professioneel team van Intern Begeleiders (IB), een Remedial Teacher (RT) en leerkrachten die als groepsondersteuner worden ingezet. Voor leerlingen die een zgn. individueel arrangement krijgen toegekend, zetten wij de Remedial Teacher in. Er vindt wekelijks overleg plaats met de directie over de voortgang. 
Leerkrachten hebben regelmatig en in elk geval 3 keer per schooljaar overleg met de IB'er over de voortgang van hun groep als over de voortgang van individuele kinderen. Zij bekijken de didactische middenmoot van de groep en bespreken wat dit voor de instructie van de basisvakken rekenen en taal betekent. Middels het programma van Snappet waarmee vanaf groep 4 de lesstof digitaal wordt verwerkt, kan de groep maar ook elk kind individueel op de voet worden gevolgd. Er kan op deze manier snel worden bijgestuurd, zowel naar een hoger als naar een lager verwerkniveau. 
De opbrengsten van de Cito toetsen die 2 keer per schooljaar in groep 3 t/m 8 worden afgenomen, worden eveneens nauwkeurig bekeken en doorgesproken om zo het onderwijsprogramma zo veel als mogelijk op maat aan te bieden.

Groep 1/ 2
Wij komen graag tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van kleuters. Wij willen dat elk kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo kan ontplooien. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van kleuters, spelen is leren. Van spelen leren jonge kinderen op de meest efficiënte wijze over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Niet elk kind hoeft hetzelfde te willen, hetzelfde te kunnen, hetzelfde te zijn. Leren d.m.v. spel geeft een stevig fundament wat de basis vormt voor het latere schoolse leren.
We kijken goed naar de ontwikkeling van de kinderen en wat zij nodig hebben om op enig moment de overstap naar groep 3 te maken. Wij maken hiervoor gebruik van de SLO-leerlijnen voor groep 1/ 2. Tevens bieden we dagelijks op een speelse manier taalvaardigheden aan en gebruiken we zelf veel taal om de woordenschat zo groot mogelijk te maken voor een vloeiende overgang naar groep 3.

Expliciete Directe Instructie (EDI)
Op onze school start een les waarin nieuwe lesstof wordt behandeld, altijd met een expliciete directe instructie aan de hele klas. Het gehele team is hiervoor opgeleid en kan volgens de EDI-methode de leerstof aanbieden en aanleren. Na de klassikale expliciete directe instructie van de leerkracht, verwerkt elk kind op zijn eigen niveau de aangeboden leerstof. De groep wordt na elke toetsperiode door de IB'er en de leerkracht in drie niveaugroepen ingedeeld.
Het verwerken van de leerstof van rekenen, taal en spelling gebeurt vanaf groep 4  op een Chromebook en maken we gebruik van het programma Snappet. Dit digitale programma geeft de leerkracht en de kinderen direct feedback op hetgeen zojuist in de instructie is aangeboden en op het Chromebook is gemaakt. De leerkracht kan tijdens de verwerking direct op zijn/ haar tablet of computer zien welke kinderen wat van hem/ haar nodig hebben, of de instructie duidelijk was en of de lesstof (on)voldoende beheerst wordt.

(extra) Ondersteuning
Soms heeft een kind nog extra instructie nodig en soms kan een kind met minder instructie aan de slag. Voor kinderen die meer hulp nodig hebben, bieden we zorg vanuit de basisondersteuning en in sommige gevallen krijg je in kleine groepjes buiten de groep voor een korte periode extra aandacht. Deze (extra) ondersteuning wordt door de RT'er of een van de leerkrachten gegeven. Wij informeren de ouders voorafgaand aan de inzet van de ondersteuningsbehoefte van een kind.
In sommige gevallen komt het voor dat we zien dat er teveel gevraagd wordt van een kind. Samen met ouders bekijken we dan de verschillende mogelijkheden om de onderwijsbehoefte van het kind scherp te krijgen. We kijken naar ondersteuning voor de korte maar liefst ook voor de lange termijn. 

(extra) Uitdaging
Voor kinderen die een grote aantoonbare voorsprong hebben op de lesstof, is bij ons op school al geruime tijd een verrijkingsgroep ingericht. Kinderen zijn dan een dagdeel per week uit hun eigen klas en worden door een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht op verschillende thema's uitgedaagd. Zij maken dan niet meer alles van de leerstof in hun klas. Door deze kinderen een ander programma aan te bieden voorkomen we dat deze kinderen niet meer tot leren komen, zich gaan vervelen of soms zelfs onherkenbaar gedrag gaan vertonen. Wij nemen altijd contact op met ouders voordat wij overgaan tot het deelnemen aan de verrijkingsgroep.

School Maatschappelijk Werk (SMW)
Op onze school werken wij al jaren met een schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Hij/ zij is 2 dagdelen per week bij ons op school aanwezig. Maakt u gerust een afspraak en leg uw vraag en/ of zorg aan hem/ haar voor!
Voor meer informatie: http://www.smw-basisschool.nl/ 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd.  Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt in samenwerking met het samenwerkingsverband geboden.
Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP en/ of bezoek de website van SPPOH  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)