Zorg

Onze kerntaak is goed onderwijs verzorgen. Dit doen wij zo goed mogelijk binnen de mogelijkheden die wij hebben.
Wij zijn een reguliere basisschool waarin de leerlingen zijn verdeeld over jaarstofklassen, waarbij de groepen 1 en 2 gemengd zijn samengesteld.
Gemiddeld zitten er 30 kinderen in de klas, dit aantal kan veranderen doordat er in- of uitstroom van kinderen plaatsvindt.
Met een sterk, nieuwsgierig, zorgzaam, dynamisch en inspirerend team van leerkrachten werken wij aan een constante verbetering van onszelf om zo de kinderen het beste te kunnen begeleiden.

Voor de zorg van onze kinderen en de begeleiding van onze leerkrachten werken wij met een team van Intern Begeleiders, een Remedial Teacher en leerkrachten die als groepsondersteuner worden ingezet. Voor leerlingen die een zgn. individueel arrangement krijgen toegekend, zetten wij de Remedial Teacher in. Er vindt wekelijks overleg plaats met de directie over de voortgang.

Groep 1/ 2
Wij komen graag tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van kleuters. Wij willen dat elk kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo kan ontplooien. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van kleuters, spelen is leren. Van spelen leren jonge kinderen op de meest efficiënte wijze over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Niet elk kind hoeft hetzelfde te willen, hetzelfde te kunnen, hetzelfde te zijn. Leren d.m.v. spel geeft een stevig fundament wat de basis vormt voor het latere schoolse leren.
We kijken goed naar de ontwikkeling van de kinderen en wat zij nodig hebben om op enig moment de overstap naar groep 3 te maken.

3 Niveaugroepen
Op onze school werken wij in 3 niveaugroepen. Na een klassikale expliciete directe instructie van de leerkracht, verwerkt elk kind op zijn eigen niveau de aangeboden leerstof . Vanaf groep 4 gebeurt dit voor rekenen, taal en spelling op een tablet middels het programma Snappet. Dit programma geeft de leerkracht en de kinderen direct feedback op hetgeen zojuist in de instructie is aangeboden. De leerkracht kan meteen tijdens de verwerking op zijn/ haar tablet zien welke kinderen wat van hem/ haar nodig hebben en of de lesstof (on)voldoende beheerst wordt.

Heeft een kind moeite met de leerstof?
Soms heeft een kind nog extra instructie nodig en soms kan een kind met minder instructie aan de slag. Voor kinderen die meer hulp nodig hebben, bieden we zorg vanuit de basisondersteuning en in sommige gevallen krijg je in kleine groepjes buiten de groep voor een korte periode extra aandacht.
In sommige gevallen komt het voor dat we zien dat er teveel gevraagd wordt van een kind. Samen met ouders bekijken we dan de verschillende mogelijkheden om de onderwijsbehoefte van het kind scherp te krijgen.

Kan een kind meer aan?
Kan een kind iets meer aan dan de reguliere leerstof, dan bieden wij ICT lessen buiten de groep aan. Dit is voor kinderen van groep 1 t/m 8. Middels ICT thema's en onderzoeksvragen worden zij uitgedaagd te blijven leren. 
Voor kinderen die een grote aantoonbare voorsprong hebben op de lesstof, is er een verrijkingsgroep ingericht. Kinderen zijn dan een dagdeel per week uit hun eigen klas en worden door een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht op verschillende thema's uitgedaagd. Zij maken dan niet meer alles van de leerstof in hun klas.

School Maatschappelijk Werk (SMW)                                                                                                                                                                                                                                            

Onze schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Voor meer informatie: http://www.smw-basisschool.nl/ 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)